تمرین جلسه ششم

تمرین جلسه ششم

توضیحات

تمرین جلسه ششم

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه‌ی زبان‌ها و تئوری محاسبات