تعاریف زبان‌های بازگشتی

تعاریف زبان‌های بازگشتی

توضیحات

تعاریف زبان‌های بازگشتی

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه‌ی زبان‌ها و تئوری محاسبات

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.