زبان‌های مستقل از متن

زبان‌های مستقل از متن

توضیحات

زبان‌های مستقل از متن

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه‌ی زبان‌ها و تئوری محاسبات

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.