محدودیت‌های محاسبات الگوریتمی، مسائل تصمیم‌ناپذیر روی ماشین‌ تورینگ و زبان‌های بازگشتی، مسائل تصمیم‌ناپذیر گرامرهای مستقل از متن

محدودیت‌های محاسبات الگوریتمی، مسائل تصمیم‌ناپذیر روی ماشین‌ تورینگ و زبان‌های بازگشتی، مسائل تصمیم‌ناپذیر گرامرهای مستقل از متن

توضیحات

جلسه 14

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه‌ی زبان‌ها و تئوری محاسبات

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.