سلسله مراتب زبان‌های فرمال- زبان‌های بازگشتی شمارش‌پذیر و بازگشتی تصمیم‌پذیر- زبان‌های حساس به متن

سلسله مراتب زبان‌های فرمال- زبان‌های بازگشتی شمارش‌پذیر و بازگشتی تصمیم‌پذیر- زبان‌های حساس به متن

توضیحات

13

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه‌ی زبان‌ها و تئوری محاسبات

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.