میانگین، مخلوط کردن و ساعت

میانگین، مخلوط کردن و ساعت

توضیحات

درس استعداد تحصیلی از مهم‌ترین دروس عمومی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر و سایر رشته های مهندسی است. در جلسه هفتم درس استعداد تحصیلی استاد طورانی با عنوان «میانگین، مخلوط کردن و ساعت»، دو فصل مهم «میانگین» و «ساعت» از کتاب استعداد تحصیلی دکتری استاد طورانی تدریس می‌شود. ابتدا میانگین (متوسط) تعریف و روابط آن به همراه 3 مثال ارائه می‌شود. سپس 6 تست میانگین مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. آنگاه به تعریف میانگین وزنی پرداخته می‌شود و روابط آن به همراه مثال ارائه می‌شود. سپس 1 تست میانگین وزنی مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. بعد از آن به تعریف میانگین کل چند جامعه پرداخته شده و روابط آن به همراه مثال ارائه می‌شود. سپس 3 تست در مورد آن مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. بعد از آن نوبت به تعریف میانگین تصاعد حسابی (عددی) می‌رسد و 1 تست در مورد آن مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. سپس مخلوط کردن (Mixture) تدریس شده و میانگین وزنی غلظت مواد مخلوط شده و روابط آن ارائه می‌شود و 7 تست مهم نیز در مورد آن مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. بعد از فصل میانگین نوبت به فصل ساعت می‌رسد. مفاهیم ساده مربوط به ساعت و عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار و ثانیه شمار مطرح و در مورد آنها بحث می‌شود و 2 تست نیز در مورد آن مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. سپس در مورد زاویه بین عقربه‌های ساعت شمار و دقیقه شمار صحبت به میان آمده و روابط مربوطه با مثال تشریح می‌شود و 6 تست نیز در مورد آن مطرح و حل تشریحی آنها به همراه نکات مهم کنکوری مربوطه ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
500,000 تومان475,000 تومان

استعداد تحصیلی دکتری (GMAT)

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.