نسبت، تناسب، درصد و کار

نسبت، تناسب، درصد و کار

توضیحات

درس استعداد تحصیلی از مهم‌ترین دروس عمومی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر و سایر رشته های مهندسی است. در جلسه پنجم درس استعداد تحصیلی استاد طورانی با عنوان «نسبت، تناسب، درصد و کار»، فصل مهم نسبت و درصد از کتاب استعداد تحصیلی دکتری استاد طورانی تدریس می‌شود. ابتدا نسبت و درصد و تناسب مورد بحث قرار می‌گیرد و 2 تست نمونه در مورد آن مطرح و حل تشریحی آنها به تقصیل ارائه می‌گردد. سپس درصد افزایش و درصد کاهش مورد بررسی قرار گرفته و 2 مثال و نیز 2 تست نمونه در مورد آن مطرح و حل تشریحی آنها به تقصیل ارائه می‌گردد. آنگاه درصد افزایش یا کاهش متوالی تدریس شده و یک مثال و نیز 2 تست نمونه در مورد آن مطرح و حل تشریحی آنها به تقصیل ارائه می‌گردد. بعد از آن مبحث n بار افزایش یا کاهش درصد متوالی تشریح شده و یک تست نمونه در مورد آن مطرح و حل تشریحی آن به تقصیل ارائه می‌گردد. آنگاه نوبت به قوانین کلی در افزایش و یا کاهش درصد می‌رسد و قوانین آن به سه مثال کاملاً تشریح می‌شود. سپس درصد افزایش یا کاهش از مقدار جدید با یک مثال و در پی آن تناسب مستقیم و معکوس توضیح داده می‌شود. آنگاه معادله کار شرح داده می‌شود. دو مثال در مورد معادله کار حل می‌شود و بعد از آن انجام کار توسط n عامل با هم شرح داده می‌شود و 5 مثال در مورد آن حل می‌شود. سپس اضافه یا کم شدن عوامل به دو مثال و بعد از آن معادله کار در جهت معکوس با سه مثال و حل آن ارائه می‌شود. در انتها 10 تست دیگر از کنکور دکترا در خصوص مطالب این جلسه مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

استعداد تحصیلی دکتری (GMAT)

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.