تست‌ گرامر دکتری فنی مهندسی و علوم انسانی از 1395 (5)

تست‌ گرامر دکتری فنی مهندسی و علوم انسانی از 1395 (5)

توضیحات

در جلسه بیست و پنجم درس زبان عمومی کنکور دکتری با عنوان «تست‌ گرامر دکتری فنی مهندسی و علوم انسانی از 1395 (5)» که توسط دکتر البرزی ارائه می‌شود، 10 تست منتخب دیگر از گرامر کنکور دکتری فنی مهندسی و علوم انسانی از سال 1395 تا کنون تحلیل می‌شود.

هزینه دوره:
2,500,000 تومان2,000,000 تومان

زبان دکتری