تست واژگان کنکور دکترا - فنی و مهندسی – 98

تست واژگان کنکور دکترا - فنی و مهندسی – 98

توضیحات

در جلسه دهم درس زبان عمومی کنکور دکتری با عنوان «تست واژگان کنکور دکتری – فنی و مهندسی 98» که توسط دکتر البرزی ارائه می‌شود، 10 تست از واژگان کنکور دکتری – فنی و مهندسی 98 تحلیل می‌شود. در طی تحلیل و تشریح این 10 تست، حداقل 200 واژه به دانشجو آموزش داده شده و بسیاری از واژه‌ها توسط این استاد بزرگ که یک واژه شناس سرشناس در کشور می‌باشد، ریشه‌یابی می‌گردد تا دانشجو بتواند تست‌های مشابه با کلمات پر تکرار آموزش داده شده را نیز بزند. در جلسات اول و دوم، 20 تست واژگان کنکور دکتری – فنی و مهندسی 93 و 94 تحلیل شده بود. در جلسه سوم و چهارم نیز 20 تست واژگان کنکور دکتری – علوم انسانی 93 و 94 بررسی شده بود. در جلسه پنجم و ششم نیز 20 تست دیگر از واژگان کنکور دکتری – فنی و مهندسی 95 و 96 تحلیل شده بود. همچنین در جلسه هفتم و هشتم 20 تست واژگان کنکور دکتری – علوم انسانی 95 و 96 بررسی شده بود. در جلسه نهم نیز 10 تست دیگر از واژگان کنکور دکتری – فنی و مهندسی 97 تشریح شده بود. در جلسات بعدی نیز به ترتیب کلیه سؤالات واژگان کنکور دکتری – فنی و مهندسی از سال 99 و علوم انسانی از سال 97 تا کنکور اخیر مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. دقت کنید مطالعه زبان عمومی فنی و مهندسی به داوطلبان علوم انسانی و بالعکس توصیه می‌شود، چون بارها از سؤالات یک گروه در سال‌های بعد در کنکور دکتری گروه دیگر آمده است. در ادامه، بعد از بخش واژگان، بخش گرامر خواهد آمد که در آن بخش نیز کلیه تست‌های گرامر آزمون‌های زبان عمومی دکتری رشته‌های فنی مهندسی و علوم انسانی سال‌های اخیر بررسی و تجزیه تحلیل خواهد شد. سپس در انتها نوبت به بخش درک مطلب خواهد رسید و تست‌های مربوطه تشریح و حل خواهد شد.

هزینه دوره:
2,500,000 تومان2,000,000 تومان

زبان دکتری