ساختمان داده
ساختمان داده

دوره های ساختمان داده پرلایک

ابزار های ساختمان داده

ساختمان داده

درس ساختمان داده یکی از مهم ترین دروس کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دکترای مهندسی کامپیوتر و دکترای فناوری اطلاعات است. دو درس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها در کنکور دکترا از اهمیت به سزایی برخوردار هستند.

اساتید ساختمان داده پرلایک