طراحی الگوریتم
طراحی الگوریتم

دوره های طراحی الگوریتم پرلایک

ابزار های طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

درس طراحی الگوریتم ها یکی از مهم ترین دروس کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دکترای مهندسی کامپیوتر و دکترای فناوری اطلاعات است. دو درس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها در کنکور دکترا از اهمیت به سزایی برخوردار هستند.

اساتید طراحی الگوریتم پرلایک