سیستم عامل پیشرفته
سیستم عامل پیشرفته

دوره های سیستم عامل پیشرفته پرلایک

ابزار های سیستم عامل پیشرفته

سیستم عامل پیشرفته

درس سیستم عامل پیشرفته یکی از مهم ترین دروس کنکور دکترای مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار است. در این آزمون سؤالات 6 درس در دو دفترچه مجزا با زمان بندی جداگانه به داوطلبان عرضه می شود. دفترچه اول شامل دروس عمومی (زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی) است. دفترچه دوم شامل 20 سؤال از دروس تخصصی سطح کارشناسی (ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها) و 25 سؤال از دروس تخصصی سطح کارشناسی ارشد (سیستم عامل پیشرفته 15 سؤال و پایگاه داده پیشرفته 10 سؤال) است. در سوالات درس سیستم عامل پیشرفته به وضوح از درس سیستم عامل دوره کارشناسی نیز چند سؤال می آید. بنابراین این دسته از داوطلبان برای پاسخ دادن به 15 سؤال تخصصی سیستم عامل پیشرفته، باید هم درس سیستم عامل و هم درس سیستم عامل پیشرفته را مطالعه نمایند. سؤالات سیستم عامل پیشرفته ، اغلب از فصول 1 تا 8 کتاب سیستم های توزیع شده تننباوم ترجمه دکتر حقیقت و گاهی از فصول 18 و 19 کتاب مفاهیم سیستم عامل سیلبرشاتز و همکاران می آید.

اساتید سیستم عامل پیشرفته پرلایک