سیستم عامل
سیستم عامل

دوره های سیستم عامل پرلایک

ابزار های سیستم عامل

سیستم عامل

در سوالات درس سیستم عامل پیشرفته به وضوح از درس سیستم عامل دوره کارشناسی نیز چند سؤال می آید. بنابراین داوطلبان کنکور دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش شبکه و رایانش باید 7 درس (زبان انگلیسی، استعداد تحصیلی، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، سیستم عامل، سیستم عامل پیشرفته و شبکه های کامپیوتری پیشرفته) را مطالعه نمایند. چون در کنکور دکترا سؤالات درس سیستم عامل کارشناسی بسیار ساده تر از سؤالات سیستم عامل پیشرفته است و حدود درس سیستم عامل کارشناسی مشخص تر است به این دسته از داوطلبان اکیداً توصیه می شود که درس سیستم عامل را نیز کامل یاد بگیرند.

اساتید سیستم عامل پرلایک