ریاضی گسسته
placeholder

دوره های ریاضی گسسته پرلایک

ابزار های ریاضی گسسته

ریاضی گسسته

ریاضی گسسته در کنکور مهندسی کامپیوتر جز دروس ریاضی است و ضریب 2 دارد. اگر چه پاسخگویی به سؤالات این درس در کنکور اهمیت متوسط دارد (نسبت به دروس با ضریب 3 و 4)، اما چون یادگیری این درس به فهم دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم نیز کمک می کند، توصیه می شود این درس را کنار نگذارید.

اساتید ریاضی گسسته پرلایک